ابزارهای دندانپزشکی دیجیتال

اسکنر دیجیتالی که نیاز به قالب گیری سنتی با خمیر را برطرف کرده است و در آن اسکنر به صورت دیجیتالی دندان ها را اسکن میکند و تکنولوژی که داده های به دست آمده را به ترمیم بدل میکند.

پس از آماده سازی بخش پوسیده یا شکسته دندان، اسکن از این دندان و دندان های اطراف انجام میشود. این عکس که به آن قالب گیری دیجیتالی گفته میشود، داده هایی در بر دارد که به کامپیوتر منتقل میکند. نرم افزار داده های مجازی را به دستگاه تراش دیجیتالی میفرستد تا در آنجا بخشی از دندان که باید پر شود، از بلوک سرامیکی تراشیده و ساخته شود.

معمولا ترمیم های دندانی در دندانپزشکی دیجیتال از یک قطعه بلوک جامد سرامیکی که رنگ آن شبیه رنگ دندان مورد ترمیم است، استفاده می شود.

رنگ و لعاب بر سطح ترمیم سرامیکی آماده شده قرار گرفته و در کوره حرارت میبیند تا ترمیم نهایی طبیعی تر باشد. سپس ترمیم در دهان بیمار قرار داده شده و تنظیم می شود